Кыргыз коомдук борборунда "Ооз ачуу программалары"
Кыргыз Коомдук Борборунда ооз ачуу программалары болот. Төмөңкү шилтемелерди басып, өзүңүзгө ыңгайлуу күңгө катталып биз менен бирге ооз ачып кетиңиз. Баардыгы бекер. Сураныч: орун чектелүү болгондуктан 1 гана күндү тандаңыз.
1 5 - М А Р Т ( Ж У М А ) - А Т А - Э Н Е Л Е Р - Т О Л Д У
1 6 - М А Р Т ( И Ш Е М Б И ) - Ж А Л П Ы Э Л - Т О Л Д У
1 7 - М А Р Т ( Ж Е К Ш Е М Б И ) - Ж А Л П Ы Э Л - Т О Л Д У
1 8 - М А Р Т - High School Girls - RSVP
19 - М А Р Т ( Ш Е Й Ш Е М Б И ) - А М Е Р И К А Л Ы К Т У У Г А Н Д А Р
2 3 - М А Р Т ( И Ш Е М Б И ) - Б И З Н Е С Ө К Ү Л Д Ө Р Ү
2 4 - М А Р Т - ( Ж Е К Ш Е М Б И ) - Ж А Л П Ы Э Л
2 5 - М А Р Т ( Д Ү Й Ш Ө М Б Ү ) - М Е К Т Е П А Т А - Э Н Е Л Е Р И
2 6 - М А Р Т ( 5PM-8PM ) ~ 6-7 years old Kids
2 7 - М А Р Т ( 5PM-8PM ) ~ 8-9-10 years old Kids
2 8 - М А Р Т ~ High School Boys
2 9 - М А Р Т ~ 11-12-13 years old Kids
3 0 - М А Р Т - (Ишемби) - Ж А Л П Ы Э Л
3 1 - М А Р Т - ( Ж Е К Ш Е М Б И ) - Ж А Л П Ы Э Л
1 - А П Р Е Л Ь ( Д Ү Й Ш Ө М Б Ү ) - А Й Ы М Д А Р
3 - А П Р Е Л Ь ( Ш А Р Ш Е М Б И ) - Д И А С П О Р А Л А Р
7 - А П Р Е Л Ь - ( Ж Е К Ш Е М Б И ) - Ж А Л П Ы Э Л - Т О Л Д У
Made on
Tilda